khoan cach dau phun chuan là như thế nào?

Hiệu chỉnh Khoản cách lý tưởng giữa đầu phun và bàn in của máy in 3D để cò khoản cách đầu phun chuẩn khoan cach dau phun chuan là khoảng cách giữa đầu phun (Nozzle) và bàn in (Platform/Headbed) của máy in 3D công nghệ FDM quan trọng ra sao và bao nhiêu là hợp lý? Những vấn…